Bùa hộ mệnh, vòng trầm hương – gỗ sưa, nhẫn bát nhã tâm kinh